Brak produktów w koszyku.

Brak produktów w koszyku.

Kim jesteśmy:

Nasz serwis znajduje się pod adresem https://podpisano.pl i jest zarządzany przez firmę Podpisano sp. z o.o. (https://podpisano.pl/), z siedzibą przy ul. Wiślanej 8, 00-317 Warszawa, NIP: 5252892153, KRS: 0000946614.

 

Polityka prywatności i RODO

 

 1. Podpisano Sp. z o.o. jest administratorem Danych Osobowych w rozumieniu RODO w zakresie w jakim pozyskał Dane Osobowe w związku zawarciem Umowy z Podpisano Sp. z o.o. („Administrator”).
 2. Podpisano Sp. z o.o. dba o to by Dane Osobowe były zbierane tylko w zakresie niezbędnym do wskazanego celu i tylko przez okres w jakim jest to niezbędne.
 3. Dane Osobowe pozyskane przez Podpisano Sp. z o.o. w związku z zawarciem Umowy będą przetwarzane przez Podpisano Sp. z o.o., z zastrzeżeniem pkt. 6, wyłącznie w celu:
 4. odpowiedzi na przesłany formularz (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO, art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 5. bieżącego kontaktu w związku z zawarciem lub wykonywaniem Umowy, przedstawieniem oferty, przesłaniem zlecenia, odpowiedzi na pytania (podstawa prawna: 6 ust. 1 lit. b RODO, art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 6. prowadzenia korespondencji e-mailowej oraz tradycyjnej związanej z wykonywaniem umów, zleceń, przedkładanymi ofertami i zapytaniami (podstawa prawna: 6 ust. 1 lit. b RODO, art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 7. kontaktu telefonicznego związanego ze świadczonymi usługami oraz prowadzoną działalnością, w tym realizowaniem umów, informowaniem o usługach (podstawa prawna: 6 ust. 1 lit. b RODO, art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 8. realizacji umów, zleceń w tym dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami (podstawa prawna: 6 ust. 1 lit. b RODO, art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 9. ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 10. Administrator dokłada starań, aby zapewnić bezpieczeństwo powierzonych mu Danych osobowych. Administrator:
 11. zapewnia przejrzystość Przetwarzania Danych;
 12. informuje o Przetwarzaniu Danych w momencie ich zbierania, za wyjątkiem sytuacji w których na podstawie odrębnych przepisów nie jest do tego zobowiązany;
 13. dba o to, by Dane były zbierane tylko w zakresie niezbędnym do wskazanego celu i Przetwarzane były tylko przez okres w jakim jest to niezbędne,
 14. zapewnia poufność Danych przez dostęp do Danych tylko przez osoby upoważnione.
 15. W sytuacji, gdy mimo podjętych środków bezpieczeństwa doszło do naruszenia ochrony Danych osobowych i naruszenie to mogłoby powodować wysokie ryzyko naruszenia praw i wolności osób, których Dane dotyczą, Administrator niezwłocznie poinformuje o takim zdarzeniu Osoby, których dane dotyczą.
 16. Odbiorcami Danych Osobowych będą:
 17. organy administracji skarbowej – w zakresie w jakim przekazanie Danych Osobowych stanowi obowiązek Administratora wynikający z przepisów podatkowych (podstawą prawną przekazania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia RODO);
 18. organy administracji publicznej realizujące zadania z zakresu ubezpieczeń społecznych, w zakresie w jakim przekazanie Danych Osobowych stanowi obowiązek Administratora wynikający z przepisów prawa (podstawą prawną przekazania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia RODO);
 19. podmioty świadczące usługi księgowe, podatkowe oraz prawne (podstawą prawną przekazania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia RODO);
 20. podmioty/organy uprawnione na podstawie przepisów prawa.
 21. Administrator będzie Przetwarzał Dane Osobowe w okresie realizacji Umowy, w tym wymiany korespondencji bądź do czasu cofnięcia zgody na Przetwarzanie Danych.
 22. W przypadku Przetwarzania Danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora – Dane będą Przetwarzane przez okres umożliwiający realizację tego interesu lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem Przetwarzania Danych.
 23. Okres Przetwarzania może być przedłużony w granicach prawa w przypadku, gdy przetwarzanie Danych Osobowych niezbędne jest do dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
 24. Po okresie Przetwarzania Dane będą usuwane lub zanonimizowane.
 25. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych warunkuje zawarcie i wykonywanie Umowy.
 26. Z zastrzeżeniem sytuacji określonych w przepisach prawa osobom, których Dane dotyczą, przysługuje:
 27. prawo dostępu do treści swoich Danych;
 28. prawo do sprostowania niezgodności lub błędów w przetwarzanych Danych lub ich uzupełnienia;
 29. prawo do informacji o Przetwarzanych Danych w tym o celach i podstawach Przetwarzania;
 30. prawo do ograniczenia Przetwarzania Danych Osobowych;
 31. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem Przetwarzania, o ile Przetwarzanie jest dokonywane na podstawie zgody;
 32. prawo do przenoszenia Danych Osobowych;
 33. prawo wniesienia sprzeciwu wobec Przetwarzania Danych;
 34. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że Przetwarzanie Danych osobowych narusza przepisy prawa, w tym RODO.
 35. W celu realizacji praw o których mowa w ust. 12 Klient może skontaktować się z inspektorem danych osobowych pod adresem: [email protected].
 36. Podpisano Sp. z o.o. oświadcza, że w przypadku, gdy będzie to konieczne w rozumieniu przepisów prawa, całkowicie lub w pewnym zakresie usunie powierzone mu do przetwarzania dane osobowe po zakończeniu czasu powierzenia przetwarzania.
 37. Podpisano Sp. z o.o. zobowiązuje się przestrzegać przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych, a w szczególności RODO.
 38. Podpisano Sp. z o.o. zobowiązuje się zastosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające wysoką ochronę danych osobowych, w tym zabezpieczy dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zbieraniem przez osobę nieuprawnioną, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 39. Podpisano Sp. z o.o. gwarantuje, że (uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze) wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych odpowiadający właściwemu ryzyku. Podpisano Sp. z o.o. zapewnia również przestrzeganie art. 28 ust. 2 i ust. 4 RODO.